Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 2/2018/G – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki naboru wniosków na projekty grantowe 2/2018/G

W dniu 15.10.2018r. w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie przy ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku odbyło się posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w sprawie oceny i wyboru wniosków złożonych w naborach:

  • nr 2/2018/G o zakresie tematycznym zachowanie dziedzictwa lokalnego,

W naborze została wykorzystana pełna alokacja dostępnych środków.

W konkursie nr 2 , który dotyczył zachowania dziedzictwa lokalnego wpłynęły 3 wnioski, z czego 2 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 91.350,00 zł.  1 wniosek został niewybrany z uwagi na brak uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.  W ramach konkursu zostaną stworzone 2 ścieżki edukacyjno–przyrodniczo–kulturowe w miejscowości Mycielin i Dalków.