Korzenie i skrzydła – KIS – Wzgórza Dalkowskie

 

W dniu 19.06.2020r. Podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pod tytułem

„Korzenie i Skrzydła” Akronim KIS

Operacja polega na utworzeniu 4 Centrów Edukacyjnych na obszarze 4 partnerów projektu współpracy. Będzie to innowacyjny projekt wprowadzający nowatorskie usługi i rozwiązania, utworzenie i doposażenie profesjonalnej bazy edukacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Sieciowanie ofert i Partnerów pozwoli na szeroką promocję obszaru realizacji projektu współpracy. Powstanie partnerstwo ponadregionalne na obszarze 3 województw Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie. W ramach projektu zaplanowano Promocję projektu i jego rezultatów poprzez strony internetowe, reklamę w Internecie, artykuły prasowe oraz wydanie ulotek i przeprowadzenie wspólnej konferencji. Kolejnym aspektem jest stworzenie oferty edukacyjnej dla całego projektu. Zostanie opracowana metodologicznie oferta edukacyjna wraz z warsztatami konsultacyjnymi, nawiązująca do rozszerzenia podstawy programowej. Oferty zostaną zaopiniowane przez eksperta. Wypracowane materiały zostaną opracowane i wydrukowane w formie katalogu zawierającego ofertę edukacyjną wszystkich partnerów projektu. Zostanie przygotowany i wydrukowany paszport KIS, który będzie wizytówką i zachętą do korzystania z usług wszystkich centrów Edukacyjnych poprzez zbieranie pieczątek. W ramach zadania zostaną utworzone centra edukacyjne, zostaną przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjne, modernizacyjne, budowlane oraz zakupione zostanie wyposażenie tematyczne do każdego z centrów. Na terenie LGD Partnerstwo Izerskie zostanie przeprowadzona modernizacja pomieszczeń w Klasztorze w Lubomierzu, zaplanowano także zakup wyposażenia sali warsztatowej do centrum edukacyjnego z ziołami. Na obszarze Borów Dolnośląskich zaplanowano budowę centrum edukacyjnego wraz  z zakupem wyposażenia, sprzętu multimedialnego i AGD. LGD TUR zaplanowało adaptację pomieszczeń na salkę szkoleniową i edukacyjną wraz z instalacją elektryczną i zakupem wyposażenia centrum edukacyjnego. Utworzenie Centrum Edukacyjnego na terenie Wzgórz Dalkowskich polegać ma na przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń i zakupie wyposażenia sal edukacyjnych. Realizacja działań edukacyjnych odbywać się będzie poprzez zakup materiałów na pokazy i warsztaty, konkurs szaradzistów, szkolenia specjalistyczne dla edukatorów. W ramach projektu zaplanowano koszty delegacji oraz koordynatora, który będzie zarządzał i nadzorował realizację projektu.

 • Cel(e) szczegółowe LSR (każdej LGD ubiegającej się o pomoc w ramach projektu współpracy)

Partner 1

Cel ogólny z LSR Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim

Cele szczegółowe:

1.Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzjąca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego;

2.Promocja regionu i jego walorów

Partner 2

Cel ogólny z LSR Lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego w rozwoju regionu, wzrost kapitału Społecznego

Cele szczegółowe:

1.Rozwój usług edukacyjnych;

2.Rozwój kulturalny i turystyczny regionu

Partner 3

Cele ogólny z LSR Budowanie tożsamości lokalnej oraz właczenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju

Cele szczegółowe:

1.Przeciw działanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

2.zwiekszenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

3. zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Partner 4

Cel ogólny z LSR Zrównoważony rozwój oparty o wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczych i środowiskowych obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie do2020(2023)

 

1.Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców i dbałością o środowisko LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie do 2020 (23) r.

2. Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie do 2020(23)

 • Przedsięwzięcia LSR (każdej LGD ubiegającej się o pomoc w ramach projektu współpracy)

Partner 1

1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej;

2 Współpraca i Partnerstwo w oparciu o lokalne zasoby;

3. Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej;

4. Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby

Partner 2

1. Rozwój ofert edukacyjnych w regionie;

2. Rozwój ofert turystycznych w regionie

Partner 3

1.Promocja edukacji społecznej

Partner 4

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz infrastruktury turystycznej

2. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji w tym działania przyrodnicze i klimatyczne

 • Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR (każdej LGD ubiegającej się o pomoc w ramach projektu współpracy)

Partner 1

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia współpracy i aktywności społeczności Partnerstwa Izerskiego poprzez wykorzystanie walorów kulturowo-przyrodniczych oraz zasobów lokalnych. Działania edukacyjne wpłyną na integrację, współpracę, aktywizację i promocję, pozwolą na poszerzenie oferty edukacyjno-turystycznej regionu.

Partner 2

Operacja jest zgodna z celami poprzez stworzenie i upowszechnienie jednolitego kompleksowego produktu turystycznego wykorzystującego lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, które stanowią podstawę do realizacji działań edukacyjnych turystycznych.

Partner 3

Projekt jest zgodny z celami zawartymi w LSR do jego realizacji zostanie wykorzystany potencjał kulturowo-przyrodniczy obszaru. Poprzez realizacje projektu wzrost aktywności społecznej, włączenie osób z różnych grup i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz mieszkańców obszarów LGD oraz turystów. Aktywizacja mieszkańców przyczyni się do wzrostu poczucia wartości, wzrost tożsamości lokalnej, przywiązania do obszaru, jego tradycji i bogactwa płynącego z natury.

Partner 4

Zadanie zgodne z założeniami LSR poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców i rozwój oparty o wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczy i środowiskowych. Działania przewidziane w projekcie wpłyną na wsparcie infrastruktury społecznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, wzrost użytecznych miejsc aktywności mieszkańców przyczyniając się do rozwoju i promocji regionu w oparciu o zasoby naturalne i przyrodnicze z zachowaniem charakterystycznej dla regionu infrastruktury turystycznej.

Wskaźniki do osiągnięcia:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Główne zadania projektu:

 1. Promocja projektu i rezultatów

 2. Oferta edukacyjna

 3. Tworzenie Centrów Edukacji

 4. Realizacja zadań edukacyjnych

 5. Organizacja i wyposażenie miejsca pracy

 6. Koordynacja i zarzadzanie projektem

Rezultaty projektu współpracy:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej – 1szt.

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 3 szt.

Budżet realizacji projektu dla poszczególnych Partnerów:

 1. PI 372 135,16 zł

 2. BD 310 000,00 zł

 3. TUR150 000,00 zł

 4. WD 321 000,00 zł