Struktura organizacyjna – Wzgórza Dalkowskie

Opis stanowisk pracy w Biurze Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie

Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco:

 • Dyrektor Biura
 • Dyrektor ds. rozwoju
 • Dyrektor Finansowy
 • Główny Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu
 • Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej
 • Asystent Biura

 

 • Opis stanowisk:

  Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia – w ramach posiadanych uprawnień i nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia oraz Biurem i należytą realizacją następujących zadań:

  1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Stowarzyszenia,

  2) prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

  3) podpisywania bieżącej korespondencji

  4) gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,

  5) prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi zasadami zatrudniania pracowników

  6) nadzór nad pracownikami Biura: planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy;

  7) przygotowywanie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków oraz posiedzenia Zarządu i Rady,

  8) sporządzanie dokumentacji związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

  9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

  10) potwierdzania zgodności dokumentów;

  11) opracowanie procedury i dokonywanie samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 50.000,00 zł – wyboru ofert;

  12) współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia zgodnie ze strategią promocji;

  13) koordynowanie sprawami funkcjonowania zespołów roboczych;

  14) nadzór nad realizacją strategii/programów przyjętych do realizacji;

  15) przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów;

  16) pomoc przy organizacji pracy Rady Projektowej oceniającej operacje;

  17) właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem, zapewnienie warunków skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania Biura.

   

   

  Dyrektor ds. rozwoju jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego, a także:

  – wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa)

  – realizacja działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju

  – nadzór nad obsługą wniosków

  – prowadzenie doradztwa dla wnioskodawców

  – pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej

  – pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów

  – prowadzenie animacji lokalnej

  – nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,

  – przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju

  – przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków

  – prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem działania Stowarzyszenia, realizacją LSR oraz działalnością Stowarzyszenia

  – nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja strony Internetowej Stowarzyszenia

  – organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez promocyjnych zaplanowanych przez Stowarzyszenie

  -koordynacja działań związanych z aktualizacja LSR

   

  Dyrektor Finansowy jest odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą realizacją następujących zadań:

  – prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  – kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,

  – rejestracja operacji gospodarczych i finansowych,

  – dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w tym GUS,

  – prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia zgodnie z wymaganiami banku i instytucji wdrażającej,

  – analiza dokumentów finansowych

  – wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie

  – regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań

  – czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia

  – wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym

  – prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych

  – sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia