LSR 2014-2020 – Wzgórza Dalkowskie

Opis procesu przygotowania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, zostanie wypracowana przy czynnym udziale przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

W procesie planowania strategicznego zaangażowani zostaną przede wszystkim lokalni liderzy, którzy najlepiej znają swoje środowisko, a ich udział gwarantuje dotarcie do jak największego kręgu mieszkańców.

W ramach prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, zaplanowano przeprowadzenie spotkań otwartych na terenie każdej z gmin będących członkami Stowarzyszenia. Spotkania będą miały charakter warsztatów, podczas których uczestnicy będą wspólnie pracować nad przeprowadzeniem analizy SWOT i wskazaniem celów strategicznych oraz planowanych do realizacji działań i rezultatów.

W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, zostaną uruchomione konsultacje telefoniczne oraz możliwość składania opinii za pomocą maila bądź messengera. W ten sposób będzie możliwe dotarcie do wszystkich tych osób, którzy nie będą mogli uczestniczyć w otwartych spotkaniach, a chcą przedstawić własne sugestie dotyczące analizy potencjału obszaru LSR oraz konstruowania potrzeb w postaci celów strategicznych i działań.

 

Na stronie internetowej zostanie również zamieszczona ankieta dla mieszkańców, która pozwoli na ustalenie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń, jak również określenie celów strategii, planowanych działań i rezultatów, zwłaszcza w obszarach związanych z innowacyjnością, ochroną środowiska, cyfryzacją, czy zmianach demograficznych zachodzących na terenach LSR. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do opracowania LSR. Na każdym etapie przygotowania LSR będzie informacja o współfinansowaniu LSR, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

  1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Harmonogram otwartych spotkań warsztatowych z mieszkańcami regionu zostanie zamieszczony na stronie https://lgd.wzgorzadalkowskie.pl/Oraz na Fanpage Stowarzyszenia https://www.facebook.com/wzgorzadalkowskie/. Ponadto zostanie on rozesłany do wszystkich samorządów z prośbą o jego rozpowszechnienie zarówno na stronach internetowych jak i portalach społecznościowych. Jednocześnie drogą elektroniczną rozesłane zostaną zaproszenia do udziału w spotkaniach do wszystkich członków Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.

 

harmonogram swd