RODO – Wzgórza Dalkowskie

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

 

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl

 

Jak weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych?

Dane osobowe uzyskaliśmy w związku z:

  • przystąpieniem do członkostwa w Stowarzyszeniu Wzgórza Dalkowskie;
  • korzystaniem z doradztwa lub ubieganiem się o wsparcie w ramach PROW 2014-2020;
  • realizacją innych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
  • rekrutacją na stanowiska pracy lub zatrudnieniem w Biurze Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie;
  • udziałem w szkoleniach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

Dane osobowe przekazane w ten sposób są niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z działalności Stowarzyszenia oraz realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020. Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe Wnioskodawców w ramach PROW 2014-2020, upublicznione są na stronie internetowej Stowarzyszenia w związku z koniecznością publikacji informacji o wynikach naboru.

Dane osób uczestniczących w wydarzeniach przekazywane są do instytucji nadrzędnej, jako forma potwierdzenia realizacji zadań.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe członków przetwarzane są do czasu ustania członkostwa.

Dane Wnioskodawców przechowywane będą do czasu ustania trwałości danego projektu. Dane osobowe pracownicze będą przechowywanie zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wycofania przez osobę fizyczną zgody na powyższe.

Dane osobowe przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są gromadzone i przetwarzane. Przechowywanie danych będzie możliwe przez okres dłuższy wyłącznie do celów archiwalnych.

 

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?

Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.