Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – Wzgórza Dalkowskie

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Nowe zasady ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 roku. Zarząd LGD przyjął POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której celem jest dostosowanie naszych działań w zakresie nowej ustawy. Każdy, kto chce uzyskać w Biurze LGD doradztwo, wziąć udział w imprezach, szkoleniach, warsztatach itp. organizowanych przez LGD  Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie musi wyrazić zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi, w przeciwnym wypadku nie może korzystać z oferty naszego LGD.

Informacja Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ul. Głogowska 10, 67 – 124 Nowe Miasteczko, KRS  0000555931, NIP 9252103201, Regon 361376984 (dalej „Administrator”).
2. Dane przechowywane są bezpiecznie w Biurze LGD w Nowym Miasteczku.
3. Dane osobowe możemy otrzymać od uczestnika działań oferowanych przez LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, jako warunek uczestnictwa w doradztwie, imprezie, szkoleniu, złożeniu wniosku jako Grantobiorca lub innej sytuacji, gdzie konieczne będzie podpisanie niezbędnego oświadczenia wyrażającego zgodę na administrowanie danymi osobowymi.
4. Dane  osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie na cele funkcjonowania LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie. Twoje dane nie będą przetwarzane na cele marketingowe.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych lub wypełniania warunków realizacji zadań z PROW 2014-2020.
6. W każdej chwili, można  cofnąć swoją zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi.
7. Twoje dane będą przetwarzane przez LGD  Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie do czasu realizacji działań w ramach PROW 2014-2020, czyli do końca 2028 r.
8. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym jego dane są przetwarzane.
9. Osobie, której dane osobowe są administrowane przez LGD przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie nadużyć w przetwarzaniu jego danych osobowych.