INFORMACJA NR 2/2024/OW O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD – Wzgórza Dalkowskie

INFORMACJA NR 2/2024/OW O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

  1. LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 3 pkt 2) ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1554)

  1. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

     Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD Wzgórza Dalkowskie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy, ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Zakres tematyczny: zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tj. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  poprzez organizację wydarzeń kulturowo – integracyjnych oraz organizację wyjazdów studyjnych aktywizujących społeczność lokalną w zakresie.

 

 

Załączniki:

-Informacja o naborze nr 2/2024/OW – pobierz


– Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD – pobierz