Wzgórza Dalkowskie – Strona 2 – Lokalna Grupa Działania

Lista ocenionych operacji w ramach naboru 9/2019

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji w ramach naboru 9/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej


Lista ocenionych operacji w ramach naboru 7/2019

W rozwinięciu wpisu przedstawiamy listę operacji w ramach naboru 7/2017 – Przebudowa i wyposażenie Centrów Aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi


Posiedzenie Rady Projektowej

Dnia 26 września 2019r. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, odbędzie się posiedzenie Rady Projektowej.

Zostanie przeprowadzona ocena wniosków o udzielenie wsparcia, złożonych w naborach nr 7-2019, 8-2019, 9-2019 i 10-2019.

Szkolenie Rady Projektowej

W związku z zakończonymi naborami wniosków, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie Tadeusz Walkowiak, zaprasza członków Rady Projektowej  na:

  1. Szkolenie z zakresu zmian i nowelizacji w ramach PROW 2014 – 2020
  2. Szkolenie z zakresu oceny projektów grantowych i projektów indywidualnych

Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD w  Nowym Miasteczku na ulicy Głogowskiej 10.

Więcej „Szkolenie Rady Projektowej”

PROJEKTY GRANTOWE NA WZGÓRZACH DALKOWSKICH

PROJEKTY GRANTOWE NA WZGÓRZACH DALKOWSKICH
Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 udało się zrealizować wiele ciekawych, oddolnych inicjatyw na Wzgórzach Dalkowskich

 

 

JUŻ 50 LAT WATRA OPOWIADA BUKOWIŃSKĄ HISTORIĘ.

Celem operacji była prezentacja dziedzictwa kulturowego górali bukowińskich, zachowanie kultury i tradycji przodków w tym rozwój kultury ziemi lubuskiej. Zakładany cel osiągnięto. Uczestnicy programu mieli możliwość zapoznania się dziedzictwem kulturowym górali bukowińskich min. poprzez udział w warsztatach kulinarnych i artystycznych. W trakcie obchodów jubileuszu zespołu „Watra” uczestnicy poznali stroje, obrzędy, muzykę i taniec ludowy, które zaprezentowało czternaście zaproszonych zespołów folklorystycznych. Jubilaci, zespół górali bukowińskich „Watra” i „Mała Watra” przedstawiły obrządek bukowińskiego wesela. Wielu gości po raz pierwszy spotkało się z bukowińską kulturą.

25 maja 2019r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób. Goście mieli okazję poznać kulturę górali czadeckich, tradycję i historię przodków ( w gminie Brzeźnica ok. 50 % mieszkańców to osadnicy z Bukowiny i ich potomkowie). W zorganizowanych warsztatach wzięło udział 72 osoby. Można było praktycznie poznać sposoby przyrządzania tradycyjnych bukowińskich potraw jak i skorzystać z porad regionalnym rzemieślników. W jubileuszowym koncercie wystąpiło 14 zaproszonych zespołów prezentujących w większości bukowiński folklor.

Podczas realizacji wydarzenia przeprowadzono warsztaty:

a) kulinarne

b) artystyczne

c) wyplatania śmiergusta

Jubilaci, zespół „Watra” przedstawił program „Wesele bukowińskie”, którym zadebiutował w 1969 roku. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z darmowego poczęstunku oraz wypróbować potrawy przygotowywane w czasie warsztatów. Zespół „Watra” został wyróżniony przez władze wojewódzkie, nadając mu „Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Założycielka i kierowniczka zespołu, Pani Jadwiga Parecka została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a ksiądz biskupa Tadeusz Lityński udekorował ją odznaczeniem „Zasłużony dla Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej”.

 

 

20190525_184014-Copy

Zdjęcie 1 z 130

 

„UWOLNIĆ DUCHA DALKOWSKICH WZGÓRZ”

Głównym celem zadania było poznanie walorów przyrodniczych, kulturalnych Wzgórz Dalkowskich oraz ich historii. Poprzez rajd rowerowy, dłuższy spacer po Wzgórzach z przewodnikiem mieliśmy okazję bliżej poznać ten teren. Projekt przyczynił się także do aktywizacji osób bezrobotnych i seniorów z gminy Gaworzyce, którzy także chętnie włączyli się w realizowane przez nad działania.

W ramach zadania został zorganizowany 3-dniowy obóz skierowany do młodzieży z Gminy Gaworzyce w szczególności zamieszkałych w małych miejscowościach przynależących do gminy. W ramach operacji został przeprowadzony konkurs pn. „Smaki Gminy Gaworzyce” skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Gaworzyce.

Do projektu zostały zaangażowane os. bezrobotne (4os.) do prowadzenia kuchni i gotowania z młodzieżą podczas obozu. Zaangażowano również w projekt 25 seniorów (osoby 50+).

Projekt zakładał aktywny udział grup defaworyzowanych, w tym osób bezrobotnych (osoby pomagały młodzieży przy przygotowywaniu dań w ramach konkursu „Smaki Gminy Gaworzyce”, osoby do 35 roku życia grupa młodzieży brała udział w obozie oraz osoby 50+ (uczestnicy wspólnych ćwiczeń na Wzgórzach Dalkowskich z instruktorem „TIA CHI”);

Realizacja projektu rozpoczęła od promocji poprzez zlecenie wykonania plakatów-ulotek informujących o działaniach i zapraszających do udziału w obozie. Po otrzymaniu plakatów rozpropagowane zostały na teren gminy Gaworzyce. Informacja została podana również na stronach internetowych oraz do lokalnych gazetek i Radia Elka.

Obóz rozpoczął się 26 kwietnia i odbywał się w pałacowych salach. Po zakwaterowaniu uczestników, spotkaniu organizacyjnym, wręczeniu koszulek, zabawach integracyjnych, grupa została podzielona na dwie części. Zadaniem zarówno jednej, jak i drugiej było opracowanie zadań dla grupy przeciwnej w celu przeprowadzenia gry terenowej, która odbyła się kolejnego dnia na Wzgórzach Dalkowskich. Podczas obozu odbył się rajd rowerowy i wiele konkursów i gry terenowe po Wzgórzach Dalkowskich, którym przewodniczył przewodnik, zapoznając uczestników z historią wzgórz. Młodzież w tym czasie miała okazję wykonywać zdjęcia przyrody oraz atrakcji w ramach ogłoszonego konkursu fotograficznego „Wzgórza w moim obiektywie”.

58870270_1088599334659353_1897078846960697344_o-Copy

Zdjęcie 1 z 67

JAKUBOWO NA LUDOWO

Koncert odbył się we wsi Jakubów. Było to jednodniowe wydarzenie kulturowo-integracyjne.

Celem operacji była promocja rozmaitych form związanych z kreatywnym i zorganizowanym spędzaniem czasu wolnego, wspieranie przekonania o słuszności angażowania się w działalność społeczną, kultywowanie tradycji.

Główny cel projektu , czyli promowanie lokalnej kultury, podtrzymywanie tradycji kultury ludowej, historii regionu oraz integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, podniesienie kompetencji kulturowych i społecznych został osiągnięty.

W wyniku realizacji operacji nastąpiła aktywizacja dzieci, młodzieży wiejskiej oraz osób dorosłych

(w tym seniorów) do uczestnictwa w kulturze,. Wzrosło zainteresowania kulturą ludową i historią regionu. Realizacja projektu wpłynęła również na wyrównywanie szans edukacji kulturalnej osób

z terenów wiejskich i propagowanie aktywnego, twórczego sposobu spędzania czasu wolnego. Organizacja koncertu poprawiła dostęp społeczności lokalnej do wydarzeń kulturalnych i stworzyła możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych. Realizacja zadania niewątpliwie wpłynęła na integrację środowiska lokalnego i rozwój aktywności społecznej oraz rozwój osobisty. Równy, nieodpłatny udział i dostęp do zadania bez względu na wiek, czy pochodzenie społeczne miał charakter profilaktyczny i działał przeciw wykluczeniu społecznemu.

Rezultaty twarde:

został zorganizowany uroczysty koncert zespołów ludowych oraz folklorystycznych

pn: „Jakubowo na ludowo” połączony z wystawą rękodzieła lokalnych artystów i twórców,

Rezultaty miękkie:

zniwelowanie barier w dostępie do wydarzeń kulturalnych mieszkańców małej wsi,

wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców na temat tradycji związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym,

popularyzacja śpiewu i muzyki ludowej,

wzmocnienie pozytywnego wizerunku Klubu Seniora „OPTYMŚCI”,

popularyzacja dorobku lokalnego Zespołu Folklorystycznego „Swojacy”

nastąpiła integracja międzypokoleniowa oraz wzrost przynależność mieszkańców do zamieszkiwanej wspólnoty.

20190913_080436-Copy

Zdjęcie 1 z 19

SPACER PO HISTORII

Odbyła się realizacja projektu. Warsztaty i spotkania odbywały się w Piwnicy pod Ratuszem w Nowym Miasteczku.

Cel projektu został osiągnięty

a)Przypomniano często zapomniane, mało znane epizody dotyczących historii naszej „Małej Ojczyzny” dziadkowie , starsi mieszkańcy przekazywali młodzieży fakty z początków miasta po 1945 roku dokumentując swoimi fotografiami z prywatnych zbiorów rodzinnych

b)Nastąpiła integracja międzypokoleniowa, wspólne spędzanie czasu różnych grup ludności poprzez wspólne działania i pasje w czasie spotkań, warsztatów, żywych lekcji historii.

c)Zorganizowano wystawę starych i nowych fotografii, albumów i map .

d)Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna oraz mieszkańcy pobliskich rejonów oraz turyści mogą zapoznać się z tematyką stałej merytorycznie przygotowanej galerii wystawy z obszaru Wzgórz Dalkowskich.

e)Otwarta wystawa W POSTACI 6 TABLIC HISTORYCZNYCH stanowi doskonały materiał promujący naszą okolicę i poprawiła znacząco wizerunek miasta . Zagospodarowany został pusty plac dawny „ryneczek” zieleniak wyremontowany wcześniej z funduszy Unijnych i dotychczas nie wykorzystany. Do przygotowań organizacyjnych zaangażowane zostały osoby defaworyzowane.

PRZEPROWADZONO:

a) warsztaty dla społeczności lokalnej szukamy śladów przeszłości – 3godz. x 4 warsztaty= 12godz. Odbyły się warsztaty dla społeczności lokalnej „ Szukamy śladów przeszłości” skierowane do różnych grup społecznych – (spotkanie w piwniczce historycznej pod Ratuszem w Nowym Miasteczku)

b) 1 dniowy Wyjazd studyjny po gminie Nowe Miasteczko. Zorganizowano wyjazd studyjny po Wzgórzach Dalkowskich pn. „Śladami dawnych kopalń” zakończona go odsłonięciem pierwszej tablicy historyczno-turystycznej oraz gawędą sędziwych gwarków przy ognisku w „ OZH Nieciecz”. Podczas trasy objazdowej w ramach wycieczki przybliżona została mieszkańcom historia byłych kopalń przez archeologa –przedstawiciela stowarzyszenia. Wycieczka zakończyła się spotkaniem i gawędą z byłymi sędziwymi gwarkami, zwiedzaniem urokliwego pod względem przyrodniczym, historycznym i gospodarczym-hodowlanym miejscu oraz ogniskiem z poczęstunkiem. Wieś Nieciecz stała się kolejną atrakcją w naszej okolicy z bogato opracowaną tablicą dydaktyczną obrazującą dawne dzieje okolicznych kopalń węgla brunatnego, które były źródłem utrzymania wielu rodzin – ocalamy to od zapomnienia.

c) Festiwal historyczny pn. „Tradycja i pamięć”- jednodniowe wydarzenie integracyjno-aktywizujące, odbędzie się w plenerze, na rynku w Nowym Miasteczku.

Podczas festiwalu nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy 6 tablic historyczno-turystycznych na dawnym zieleniaku-warzywniaku ” Nowe Miasteczko dawniej i dziś” z bogatą oprawą artystyczną w wykonaniu różnych grup lokalnych oraz widowisko uliczne teatru Terminus A Quo

Wydano : Widokówki, Ulotki ukazujące miejsca historyczno – turystyczne Gminy Nowe Miasteczko, Albumy pn. „Nowe Miasteczko dawniej i dziś”, Smycze, Roll-up

20190521_121615-Kopia-Copy

Zdjęcie 1 z 130

 

FESTIWAL ZDROWIA – „BLIŻEJ NATURY – POCZUJ KLIMAT WZGÓRZ DALKOWSKICH”

Zostało przeprowadzone wydarzenie aktywizujące społeczność lokalną Wzgórz Dalkowskich w zkareise aktywności ruchowej i sportowej, w miejscowości Dalków, położonej w Gminie Gaworzyce w samym sercu Wzgórz Dalkowskich.

W wydarzeniu uczestniczyli dzieci, młodzież i dorośli, angażując różne grupy defaworyzowane – osoby do 35 roku życia, powyżej 50 roku, bezrobotne.

Podczas wydarzenia aktywizująco – kulturalnego przeprowadzono:

a) zajęcia z nordic walking i smovey

Uczestnicy wydarzenia pokonali co najmniej 2 kilkometrowy odcinek drogi z kiljkami nordic walking oraz smovey do wyboru i zintegrowali się wzajemnie w celu kontynuacji działań projektowych i grupowego uprawiania sportu powszechnego po terenie Wzgórz Dalkowskich, a w szczególności w Rezerwacie Przyrody Dalkowskie Jary.

b) zawody sprawnościowe

c) warsztaty aktywizacyjno – kulturalno – artystyczne – Dajmy rzeczom drugie życie

d) gra na instrumentach powstałych z recyklingu

e) EKO Moda na wybiegu

Organizatorzy w ramach tego wydarzenia zapewniili szereg atrakcji związanych z rekreacją ruchową oraz działaniami artystycznymi z zakresu recyklingu.

W wydarzeniu brało udział co najmniej 100 osób.

DSC4546-Copy

Zdjęcie 1 z 28

DZIEŃ AKTYWNOŚCI RODZINY

1.06.2019r. zorganizowano Dzień Aktywności Rodziny na terenie stajni „Wesoła Maciejka” w miejscowości Długie.

W realizację operacji w ramach potrzeby realizacji zadania zaangażowanych było 10 wolontariuszy, w szczególności członkowie Stowarzyszenia Siecieborzyce „Aktywni Razem” oraz partnerzy reprezentujący każdy sektor tj.

a) gospodarczy, w tym w szczególności Firma pn. TOMI Maszyny Tomasz Gnach oraz Gospodarstwo Rolne Iwona Gnach, b) społeczny OSP Długie) i samorządowy tj. Radni Gminy Szpotawa oraz Radni Gminy Niegosławice przedstawiciele rady sołeckiej wsi Długie, Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Długie – spełnienie

Działanie polegało na organizacji Dnia Aktywności Rodziny. W ramach projektu zorganizowano wydarzenie o CHARAKTERZE INNOWACYJNYM a przedstawione w projekcie fakty, procesy i zjawiska, były nietypowe i niestandardowe na obszarze Wzgórz Dalkowskich.

Wydarzenie łączyło w sobie integrację najmłodszych z ich rodzinami była to impreza która pierwszy raz łączyła charakter i miejsce.

W ramach Dnia Aktywności zrealizowano:

I. Poszukiwanie Skarbów (gry i zabaw dla najmłodszych),

II. Kreatywna rekreacja (nauka jazdy konnej, pokazy woltyżerskie, jazda bryczką, hipoterapia, smovey)

III. Program Artystyczny (dla dzieci i ich rodzin)

IV. Konkurs z nagrodami (zawody na najaktywniejszą rodzinę )

Jest to INNOWACJA NA OBSZARZE WZGÓRZ DALKOWSKICH, gdyż na terenie żadnej innej gminy, w żadnej Stadninie nie odbywają się pokazy woltyżerki oraz smowey.

DODATKOWYMI DZIAŁANIAMI w ramach projektu było działanie promocyjne z wykorzystaniem co najmniej 4 narzędzi / kanałów informacji :

a) w lokalnej prasie np. Gazeta Lokalna.

b) został opracowany i wydrukowany zestaw ulotek i plakatów promocyjno – informacyjnych,

c) na stronie internetowej – facebook Stowarzyszenia Siecieborzyce Aktywni Razem oraz Stajni Maciejka,

d) na tablicy informacyjnej umieszczonej przy drodze głównej miejscowości Długie i przy Stajni Maciejka, co stanowiło szeroką informację dla mieszkańców

W ramach projektu wykorzystano 3 zasoby obszaru Wzgórz Dalkowskich tj. przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Wydarzenie odbyło się na terenie Wzgórz Dalkowskich i przyczyniło się do powstanie miejsca wydarzeń kulturalno-integracyjnych. Podczas wydarzenia dzieci i ich rodziny miały możliwość do zapoznania się z historią i kulturą Wzgórz Dalkowskich – poprzez zaproszenie osób łączących w sobie te aspekty oraz wykonanie wraz z dziećmi prac o powyższej tematyce.

DSC_0017-Copy

Zdjęcie 1 z 57

FESTIWAL PIEROGA

Wszystkie cele obrane podczas realizacji projektu zostały osiągnięte w 100%. Wydarzenie ODBYŁO SIĘ 8.06.2019r. spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem i przyciągnęło wielu mieszkańców zarówno Borowa Wielkiego jak i okolicznych miejscowości. Ludzie, którzy przybyli na Festiwal Pieroga wykazali duże zainteresowanie wydarzeniem, dzięki czemu powodzenie realizacji kolejnych edycji znacznie wzrosło, tak samo jak liczba ludzi chętnych bezpośrednio włączonych w sprawy organizacyjne

Zrealizowana operacja była odpowiedzią na potrzebę integracji zwaśnionych mieszkańców wsi Borów Wielki. Potrzeba mieszkańców została zaspokojona poprzez organizację wydarzenia kulturalno-integrującego Festiwal Pieroga, który wpłynął na obudzenie tradycji i promocję miejscowości

a także spowodował podjęcie aktywności przez mieszkańców. Festiwal pieroga stał się nie tylko pomostem łączący zwaśnione grupy ale także symbolem budującym tożsamość miejscowości, podkreślającym tradycyjną kuchnię polską. Podjęta inicjatywa podkreśliła kulturową wartość wsi

i stałą się ogniwem łączącym nie tylko mieszkańców Borowa Wielkiego ale całej gminy, spowodowała narodziny nowej tradycji, która stałą się wizytówką miejscowości.

W RAMACH OPERACJI ZREALIZOWANE ZOSTAŁO

1. Organizacja wydarzenia kulturalno-integracyjnego „Festiwal Pieroga”. Wydarzenie wpłynęło na aktywizację społeczności lokalnej na terenie wsi Borów Wielki. Podczas festiwalu zorganizowanych zostało kilka paneli tematycznych. Pierwszy z nich to Gminny szlak pieroga

w ramach tego panelu przygotowane zostały konkursowe prezentacje stoisk pierogowych. Każda z grup przygotowała stoisko z pierogiem w roli głównej. Kryteria oceny stoiska zawarte były w opracowanym regulaminie konkursowym. Konkursowymi pierogami poczęstowana została komisja konkursowa oraz wszyscy uczestnicy festiwalu. W ramach panelu I zakupione zostało wyposażenie stanowisk konkursowych, spożywczy pakiet konkursowy oraz nagrody dla uczestników .

Ponadto w ramach I panelu zakupionych zostało 25 pakietów startowych (fartuszki, identyfikatory). W ramach panelu II zrealizowane zostały Pierogowe potyczki były to 3 konkursy dla uczestników festiwalu, zakupione zostały 2 pakiety nagród. Pierwszy konkurs to konkurs na najsmaczniejsze pierogi, drugi to konkurs jedzenia pierogów na czas, trzeci to konkurs lepienia pierogów na czas. W ramach potyczek odbył się konkurs liczenia pierogów.

Odbył się również panel artystyczny podczas którego przygotowana została oprawa artystyczna towarzysząca głównemu wydarzeniu:

1. Występy artystyczne dzieci i seniorów, 2. Występ orkiestry dętej, 3. Mini wystawa pn. Łączą nas pierogi

Na zakończenie odbyła się dla wszystkich uczestników festiwalu Pierogoteka.

Podczas realizacji odbyła się również promocja działań projektowych m.in. przez plakaty, dyplomy, protokoły z logo, na portalu społecznościowym FB Stowarzyszenia „Borowik” i Tygodnika Krąg, na którym były umieszczane relacje z działań oraz dokumentacja fotograficzna. Kolejnym kanałem promocji była prasa lokalna Tygodnik Krąg.

 

zdjęcie-1

Zdjęcie 1 z 13

Nabór wniosków 10/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 10/2019

Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1. do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]

Więcej „Nabór wniosków 10/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej”

Nabór wniosków 9/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 9/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1 do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]

Więcej „Nabór wniosków 9/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej”