Wzory wniosków – Wzgórza Dalkowskie
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy [PDF]
 • Wniosek o przyznanie pomocy [PDF] / [EXCEL]

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [PDF]
 • Wniosek o płatność [PDF] / [EXCEL]
 • Zał. nr 2 wykaz faktur [EXCEL]

Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan [PDF] / [WORD]
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania [PDF]
 • Informacja pomocnicza do biznesplanu [PDF]
 • Sprawozdanie z realizacji biznesplanu [EXCEL]
 • Tabele Finansowe do biznesplanu [EXCEL]

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy [PDF]
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych [PDF]

 


Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy [.PDF]
 • Wniosek o przyznanie pomocy [PDF] / [EXCEL]

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy [PDF]
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji [PDF]
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych [PDF]
 • Załącznik 3 kary administracyjne [PDF]
 • Załącznik 3a kary administracyjne [PDF]

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [PDF]
 • Wniosek o płatność [PDF] / [EXCEL]

Biznesplan (wersja 3z)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa [PDF] i [EXCEL]
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa [PDF]

 


Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy [PDF]
 • Wniosek o przyznanie pomocy [PDF] i [EXCEL]
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru informacji [EXCEL]
 • Informacje pomocnicze [PDF]

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność [PDF]
 • Wniosek o płatność [PDF] i [EXCEL]

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy [PDF]
 • Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo finansowe [PDF]
 • Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych [PDF]