Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 3/2018/G

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:

  • operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,
  • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 2/2018/G

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Więcej informacji TUTAJ

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Nowe zasady ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 roku. Zarząd LGD przyjął POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której celem jest dostosowanie naszych działań w zakresie nowej ustawy. Każdy, kto chce uzyskać w Biurze LGD doradztwo, wziąć udział w imprezach, szkoleniach, warsztatach itp. organizowanych przez LGD  Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie musi wyrazić zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi, w przeciwnym wypadku nie może korzystać z oferty naszego LGD.

Więcej „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”