STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE PARTNEREM PROJEKTU PN. „OSIODŁANA KRAINA” – Wzgórza Dalkowskie

STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE PARTNEREM PROJEKTU PN. „OSIODŁANA KRAINA”

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Osiodłana Kraina” otrzymało dofinansowanie w kwocie 83 242,00 zł (Łączny koszt projektu dla 3 LGD wynosi 458 633,00 zł). 
Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 04.12.2023 roku.

Główny cel projektu: zrównoważony rozwój oparty o wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczych i środowiskowych obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie zostanie zrealizowany za pomocą celów szczegółowych i przedsięwzięć w zakresie promocji walorów turystycznych i kulturowych obszaru Wzgórzach Dalkowskich w kraju i za granicą.
W ramach projektu współpracy nastąpi szeroka kampania promująca obszar Wzgórz Dalkowskich, która przyczyni się do rozwoju polityki regionalnej, aktywizacji lokalnej społeczności, jak również istotnie wpłynie na rozwój gospodarczy.
Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców i dbałością o środowisko LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie. Poprzez zaplanowane w projekcie współpracy działania na Wzgórzach Dalkowskich nastąpi: a) zwiększenie liczby osób korzystających z oferty regionu Wzgórz Dalkowskich, b) wzrost ruchu turystycznego, c) poprawa jakości życia lokalnych społeczności i wzmocnienie konkurencyjności na Wzgórzach Dalkowskich) szerokie promowanie walorów regionu, integrowanie różnego rodzaju produktów i usług turystycznych;
Cel szczegółowy 1.2 Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie. Zostanie zrealizowany na Wzgórzach Dalkowskich, które wpłynie na:
a) zwiększenie liczby odwiedzających turystów na Wzgórzach Dalkowskich
b) zwiększenie dostępności do materiałów promocyjno – informujących na obszarze Wzgórz Dalkowskich PRZEDSIĘWZIĘCIA Z LSR: 1.1.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz infrastruktury turystycznej1.1.2. Zintegrowane działania promujące Wzgórza Dalkowskie
Realizacja przedsięwzięć nastąpi poprzez:
a) rozwój marketingu turystycznego regionu,
b) promowanie atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej na Wzgórzach Dalkowskich.