Struktura organizacyjna – Wzgórza Dalkowskie

Opis stanowisk pracy w Biurze Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie

Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco:

 • Dyrektor Biura
 • Dyrektor ds. rozwoju i inwestycji
 • Dyrektor Finansowy
 • Główny Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu
 • Specjalista ds. obsługi Rady Projektowej
 • Asystent Biura

Wymagania konieczne i pożądane na danym stanowisku przedstawia tabela [KLIKNIJ]

Opis stanowisk:
Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia – w ramach posiadanych uprawnień i nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia oraz Biurem i należytą realizacją następujących zadań:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu Stowarzyszenia
 • realizacja zadań określonych przez Zarząd
 • prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia
 • gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia
 • ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne
 • opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych
 • poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW oraz innych programów
 • realizacja projektów Stowarzyszenia
 • nadzór nad realizacją projektów współpracy
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach funduszy UE
 • prowadzenie doradztwa dla wnioskodawców
 • prowadzenie procesu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej
 • obsługa organów Stowarzyszenia
 • opracowanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych
 • udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami i partnerami Stowarzyszenia

Dyrektor ds. rozwoju i inwestycji jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego, a także:

 • wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa)
 • realizacja działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju
 • nadzór nad obsługą wniosków
 • prowadzenie doradztwa dla wnioskodawców
 • pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej
 • pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów
 • prowadzenie animacji lokalnej
 • nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
 • przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju
 • przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków
 • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem działania Stowarzyszenia, realizacją LSR oraz działalnością Stowarzyszenia
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja strony Internetowej Stowarzyszenia
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez promocyjnych zaplanowanych przez Stowarzyszenie
 • koordynacja działań związanych z aktualizacja LSR
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura

Dyrektor Finansowy jest odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą realizacją następujących zadań:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez GUS
 • tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych
 • bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych
 • rejestracja operacji gospodarczych i finansowych
 • analiza dokumentów finansowych
 • sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych
 • dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS
 • sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS
  udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontroli
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych
 • wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie
 • regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań
 • odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych
 • wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac
 • wystawianie rachunków
 • prowadzenie dokumentacji składek członkowskich
 • prowadzenie rachunku bankowego
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • opracowywanie projektu preliminarza budżetowego
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia
 • wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym
 • realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży
 • prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych
 • sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia
 • archiwizacja dokumentów związanych z wykonywanym zakresem obowiązków
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura

Główny Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu jest odpowiedzialny za promocję i informacje na temat realizowanych projektów Stowarzyszenia, a także za:

 • sporządzanie i nadzór nad gromadzeniem dokumentacji związanej z realizacją i ewaluacją wybranych do dofinansowania projektów – monitoring
 • przygotowanie i prezentowanie informacji na temat realizacji projektów realizowanych w ramach LSR
 • prowadzenie monitoringu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
 • przygotowanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizacje przedsięwzięć określonych w LSR
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami umów o pomoc
 • archiwizacja dokumentów związanych z wykonywanym zakresem obowiązków
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań
 • realizacja projektów Stowarzyszenia
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowywanie projektów zmian w dokumentacji w porozumieniu z organami Stowarzyszenia
 • sporządzanie projektów dokumentów doradztwa, monitoringu i ewaluacji
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura

Specjalista ds. obsługi Rady Projektowej jest odpowiedzialny za:

 • obsługa związana z przygotowaniem naboru i naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie
 • gromadzenie dokumentacji związanej z naborem wniosków zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • przygotowanie i obsługa administracyjna Rady Projektowej oceniającej operacje
 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia
 • prowadzenie korespondencji
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zgromadzenie, zebrania Rady Projektowej oraz Zarządu Stowarzyszenia
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia
 • prowadzenie dokumentacji organów Stowarzyszenia
 • sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Projektowej i wydawanie ich uprawnionym organom
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 • obsługa Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia
 • prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia
 • prowadzenie sekretariatu Biura
 • prowadzenie rejestru delegacji
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy
 • prowadzenie archiwum Stowarzyszenia
 • zaopatrzenie biura
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy
 • archiwizacja dokumentów związanych z wykonywanym zakresem obowiązków
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura