Nabory wniosków zakończone! – Wzgórza Dalkowskie

Nabory wniosków zakończone!

12 sierpnia 2019r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie zakończyła przyjmowanie wniosków dla 4 naborów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czas na krótkie podsumowanie.

Przeprowadzono cztery nabory tj:

1) NABÓR NR 7/2019 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez:

a) PRZEBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE CENTRÓW AKTYWNOŚCI DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH I MIESZKAŃCÓW WSI 

W naborze nr 7 w zakresie przebudowy i budowy centrów aktywności wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy na wnioskowaną kwotę kosztów kwalifikowalnych 902.755,82 zł. Dostępna alokacja środków wynosiła 1 221 924,40 zł.


2) NABÓR NR 8/2019 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez:

a) MIEJSCA SPOTKAŃ, REKREACJI I  INTEGRACJI DLA MIESZKAŃCÓW I GRUP DEFAWORYZOWANYCH  

W naborze nr 8 ukierunkowanym na tworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy.  Wnioskowana kwota środków kwalifikowalnych wynosi 645.944,09 zł. Limit dostępnych środków wynosił 810 920,94 zł


3) NABÓR NR 9/2019 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W naborze wpłynęło 20 wniosków o przyznanie pomocy, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosi 1.999.999,00 zł. Dostępna alokacja środków to 800.000 zł.


4) NABÓR NR 10/2019 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W naborze z zakresu rozwoju działalności gospodarczej wpłynęło 10 wniosków, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosi 2.492.041,00 zł. Dostępna alokacja środków wynosi 2 063 667,00 zł.


Obecnie trwa ocena, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia, co należy do wyłącznej kompetencji Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie. Weryfikacja zgodności operacji z LSR, wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia dokonane zostaną przez Radę w ciągu 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia.

Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania, która zostanie opublikowana na stronie internetowej LGD. Następnie wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za aktywność na spotkaniach szkoleniowych i udział w tegorocznych naborach.