Nabór wniosków 8/2019 Miejsca spotkań, rekreacji i integracji – Wzgórza Dalkowskie

Nabór wniosków 8/2019 Miejsca spotkań, rekreacji i integracji

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Nabór nr 8/2019

Miejsca spotkań, rekreacji i integracji

Ogłoszenie o naborze [POBIERZ]

Zał. 1. do ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji wskaźniki [POBIERZ]


A. Dokumenty obowiązkowe

Wniosek o przyznanie pomocy

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz
 • Zał. 5 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – otwórz
 • Załączniki wymienione w sekcji B.VII Wniosku o przyznanie pomocy dotyczące danej operacji (dokumenty przygotowuje wnioskodawca)

B. Do wiadomości


C. Pozostałe dokumenty

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)otwórz