Spotkanie informacyjne dot. trybu oraz procedur naborów wniosków o charakterze niekomercyjnym dla JST i NGO – Wzgórza Dalkowskie

Spotkanie informacyjne dot. trybu oraz procedur naborów wniosków o charakterze niekomercyjnym dla JST i NGO

Biuro Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie informuje, że w dniu 11 lipca 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia (67-124 Nowe Miasteczko, ul. Głogowska 10) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków w ogłoszonych naborach z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez

  • przebudowę i wyposażenie centrów aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi
  • miejsca spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych

Spotkanie oraz nabór skierowane są do:

  1. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, w tym jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem województwa), jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
  2. organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zapraszamy