KONSULTACJE NOWEJ LSR NA LATA 2023-2027 – Wzgórza Dalkowskie

KONSULTACJE NOWEJ LSR NA LATA 2023-2027

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Wzgórza Dalkowskie prowadzi zaawansowane prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju w nowej perspektywie finansowej. W ramach prac nad przygotowaniem LSR prowadzone są szerokie konsultacje społeczne.

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Przedstawiamy wstępną wersję LSR do konsultacji, zaznaczając, że wciąż nad nią pracujemy. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wnoszenia uwag/sugestii (wszystkie są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie LSR odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu).

Lokalna Strategia Rozwoju w perspektywie finansowej 2023-2027 będzie realizowana z dwóch funduszy, tj. 

1) PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

2) EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus.

W załącznikach przedstawiamy propozycję celów i kierunków działania, które są wynikiem potrzeb zdiagnozowanych w oparciu o zakrojoną na niespotykaną dotąd skalę badań społecznych wśród mieszkańców Obszaru, objętego działaniem LGD Wzgórza Dalkowskie, a także propozycje podziału przewidywanego budżetu. 

W celu zapoznania się z cała treścią LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Biura LGD w godzinach jego otwarcia.

ZAŁĄCZNIKI:

Cele-i-przedsięwzięcia.pdf

Plan-działania.pdf

Zachęcamy do lektury i wnoszenia uwag! Wszystkie uwagi są bardzo cenne i pozwolą nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej naszego regionu. 

Na uwagi czekamy do 29 maja 2023 r. do godz. 12:00. Opinie/sugestie należy zgłaszać wyłącznie na załączonej karcie uwag. Kartę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl lub przynieść do naszego biura.

Karta uwag do pobrania 

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac na Strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.