Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 16/2022 – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 16/2022

Wyniki oceny wniosków w ramach NABORU NR 16/2022

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej poprzez: PRZEBUDOWĘ i WYPOSAŻENIE CENTRÓW AKTYWNOŚCI DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH I MIESZKAŃCÓW WSI

Lista wniosków zgodnych z LSR w ramach naboru nr 16/2022 [Pobierz]

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w naborze nr 16/2022 [Pobierz]

Uchwała wniosków wybranych w ramach naboru nr 16/2022 [Pobierz]

Uchwała zgodności z LSR w ramach naboru nr 16/2022 [Pobierz]

Lista obecności [Pobierz]

Protokół z posiedzenia Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie [Pobierz]