Informacje dla Beneficjentów otrzymujących dotacje z LGD – Wzgórza Dalkowskie

Informacje dla Beneficjentów otrzymujących dotacje z LGD

Informacje dla Beneficjentów otrzymujących dotacje z LGD

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05.05.2020r. z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

  • zachowania terminu realizacji operacji,
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
  • wykonywania działalności gospodarczej,
  • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
  • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
  • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
  • realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
  • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
  • zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

 

[POBIERZ]