Wyniki konsultacji społecznych – Wzgórza Dalkowskie

Wyniki konsultacji społecznych

W dniu 7 czerwca 2019r. o godz. 11.00 został zakończony proces konsultacji społecznych, które dotyczyły zmian do lokalnych kryteriów wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH PROW 2014-2020 w zakresie:

 1. zagospodarowania przestrzeni publicznej, przebudowy centrów aktywności i stworzenia miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych
 2. przebudowy centrów aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi
 3. stworzenia miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych,
 4. stworzenia miejsc i ścieżek do edukacji przyrodniczej, historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich
  oraz
 5. wsparcia i rozwoju istniejących przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
 6. zakładania działalności gospodarczej

Konsultacjom zostają poddane lokalne kryteria wyboru dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w oparciu o które Rada Decyzyjna LGD będzie dokonywała wyboru operacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały przez pracowników biura LGD zarówno w formie bezpośredniej w biurze LGD, telefonicznie jak również mailowo.
Duży zakres konsultacji dotyczył operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Konsultowano przede wszystkim:

 • okres trwania naboru
 • kryterium nr 5 w zakresie utworzenia miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR
 • oraz kryterium nr 6 w zakresie samozatrudnienia lub stworzenia 1 obligatoryjnego etatu.

Powyższe kryteria zostały doprecyzowane o uwagi, które wniesiono.

Nadmieniono również inne aspekty tj. pomocy deminimis czy kompletności wniosku. W/w zakres wynika z przepisów rozporządzenia MRiRW jak również regulaminu naboru i nie ma konieczności wprowadzać dodatkowych kryteriów w w/w zakresie.

Wszystkie w/w konsultacje zostały przeanalizowane na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz przestawione na Zarządzie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.