Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 3/2018/G już ruszył! – Wzgórza Dalkowskie

Nabór wniosków na operacje w ramach projektów grantowych nr 3/2018/G już ruszył!

Informujemy, że rozpoczął się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych o zakresie tematycznym:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:

  • operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,
  • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

Pełna treść ogłoszenia i szczegóły naboru dostępne [TUTAJ]