Posiedzenie Rady Projektowej – Wzgórza Dalkowskie

Posiedzenie Rady Projektowej

Zapraszamy na posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, które odbędzie się dnia 15 października 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Nowe Miasteczko  ul. Głogowska 10.

Podczas posiedzenia przeprowadzone zostanie szkolenie dla członków Rady Projektowej z zakresu:

 1. oceny projektów grantowych i projektów indywidulanych,
 2. ewaluacji LSR. Badanie osiągnięcia wskaźników

Następnie zostanie przeprowadzona ocena wniosków złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 29.08.2018r. – 12.09.2018r.

Zakres tematyczny ogłoszonych naborów to:

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – dostępna alokacja 150.000 zł
 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – dostępna alokacja 91.350 zł,
 3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:
 • operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce – dostępna alokacja 150.000 zł

Przypominam, że udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy, a Członkowie Rady zobowiązani są do poinformowania  o ewentualnej nieobecności na posiedzeniu.

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Szkolenie z zakresu oceny projektów grantowych i projektów indywidulanych oraz ewaluacji LSR. Badanie osiągnięcia wskaźników
 6. Złożenie przez członków Rady Projektowej deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.
 7. Ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.