Kampania informacyjno–promocyjna – Wzgórza Dalkowskie

Kampania informacyjno–promocyjna

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kampania informacyjno – promocyjna.

Na Wzgórzach Dalkowskich zostaną przeprowadzone spotkania, których tematem będzie poinformowanie mieszkańców o ogłoszonym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych.

Termin składania wniosków: 29 sierpnia 2018 r. – 12 września 2018r.

Obecnie prowadzona jest kampania informacyjno-szkoleniowa z ukierunkowaniem mieszkańców Wzgórz Dalkowskich na zakres tematyczny i realizację zadań, jakie mogą być realizowane w ramach Programu PROW na lata 2014 – 2020.

Program:

 1. Prezentacja wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie na lata 2014 – 2020 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Omówienie naborów konkursowych grantów, poziomu dofinansowania.

Zakres tematyczny ogłoszonych naborów to:

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – dostępna alokacja 150.000,00 zł
 2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – dostępna alokacja 91.350,00 zł
 3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:
  • operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,
  • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce – dostępna alokacja 150.000,00 zł

Spotkania informacyjne i warsztaty szkoleniowe odbędą się:

 • 29 sierpnia 2018r. godz. 10.00 Urząd Gminy Niegosławice (sala konferencyjna)
 • 29 sierpnia 2018r. godz. 12.30 świetlica wiejska w Siecieborzycach
 • 30 sierpnia 2018r. godz. 10.00 Urząd Gminy Brzeźnica (sala narad)
 • 4 września 2018r. godz. 9.00 Biblioteka Publiczna w Nielubi
 • 4 września 2018r. godz. 13.00 sala konferencyjna w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
 • 5 września 2018r. godz. 9.00 Pałac w Gaworzycach (sala kolumnowa)
 • 5 września 2018r. godz. 12.30 Gminne Centrum Kultury Jerzmanowa ul. Głogowska 7
 • 6 września 2018r. godz. 9.00 Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, ul. Szkolna 5A

Serdecznie zapraszamy!