Konsultacje dot. Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Projektów Grantowych – Wzgórza Dalkowskie

Konsultacje dot. Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Projektów Grantowych

Na wniosek Rady LGD Wzgórza Dalkowskie, złożony za pośrednictwem biura LGD do Zarządu, został rozpoczęty proces zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru dla realizacji operacji o PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z:

 • Wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego a) Wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 -2020, wg której ujednolicono czynności związane z przeprowadzeniem naboru oraz realizację projektów grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 • Efektów ewaluacji i monitoringu prowadzonego przez biuro LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które były mierzone poprzez narzędzia komunikacyjne, do których należą: spotkania i szkolenia z beneficjentami ubiegającymi się o wsparcie, ale również  z realizującymi projekt w ramach działania 19.2,  ankiety monitorujące czy warsztat refleksyjny, który odbył się dnia 6 lutego 2018r.
 • Analizy porad udzielanych Beneficjentom jak również konsultacji z Radą Projektową Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie w zakresie realizacji Programu PROW na lata 2014 – 2020.

W obowiązującym regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych w ramach PROW na lata 2014 – 2020,  dokonano zmian, które zostały dostosowane
w większości pod kątem Wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dla zachowania jednolitego podejścia do realizacji zadań przez LGD oraz określenia czytelnych zasad dla Grantobiorców, w zakresie:

 • zasad ogłoszenia konkursu,
 • określenia rodzaju Grantobiorców,
 • organizacji kampanii informacyjnej,
 • realizacji operacji, określając zakres tematyczny, który przyczyni się do osiągnięcia wskaźników, a tym samym osiągniecia celu głównego założonego w Lokalnej Strategii Rozwoju. Odstąpiono od zakresu tematycznego ukierunkowanego na wzmocnienie kapitału społecznego.
 • miejsca składania wniosków o udzielenie wsparcia
 • zawarcia umów z Grantobiorcami
 • weryfikacji wykonania zadań poprzez monitoring, rozliczanie i sprawozdawczość z realizacji operacji.

Zgodnie z wytyczną nr 6/4/2017 wprowadzono w regulaminie również zapis umożlwiający Grantobiorcom

 • wycofanie wniosku
 • składanie wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentacji projektowej na etapie oceny.

Jednym z głównych przyczyn zmiany rodzaju Grantobiorców, były wyniki bieżących konsultacji społecznych jak również warsztatu refleksyjnego, który odbył się w lutym 2018r., z których ewaluacji wynika, iż wsparcie w ramach projektów grantowych będzie przyznawane na zadanie w zakresie:

 1. zagospodarowania przestrzeni publicznej, rekreacyjnej i obiektów kulturalnych oraz infrastruktury turystycznej przyczyniając się do realizacji centrów aktywności, miejsc rekreacji
  i integracji Wzgórz Dalkowskich
 2. zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez prace konserwatorskie obiektów zabytkowych oraz obejmuje zachowanie dziedzictwa przyrodniczego oraz infrastruktury turystycznej
  w zakresie realizacji miejsc i ścieżek edukacji przyrodniczej, historycznej, regionalnej
  i dziedzictwa Wzgórz Dalkowskich,
 3. promowania obszaru objętego LSR, poprzez organizację wydarzeń kulturowo – integracyjnych, aktywizujących społeczność lokalną z tym, że:
 • operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Uzasadnionym jest, aby tematyka ukierunkowana na aktywizację społeczności lokalnej jak również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, była wykonywana przez podmioty działające społecznie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Wzgórz Dalkowskich, co stanowi uzasadnienie wyłączenia osób fizycznych z możliwości ubiegania się o projekt grantowy.

Osoby fizyczne, które chcą ubiegać się o dofinansowanie nie zostały wykluczone całkowicie z możliwości ubiegania się o wsparcie, lecz poprzez zmianę rodzaju Grantobiorców mających możliwość ubiegania się o wsparcie,  zapewniono im perspektywę rozwoju w III sektorze, jako członków lub przedstawicieli NGO. Dzięki tej zmianie projekty o powierzenie grantu  przyczynią się do rozwoju III sektora, a w szczególności osób w nich działających, którzy zdobędą doświadczenie, wiedzę i umiejętności wpłyną na  zwiększenie potencjału organizacji działających na rzecz dobra wspólnego.

W związku z tym, iż LGD Wzgórza Dalkowskie kieruje wsparcie do pomiotów, do których zaliczyć można:

 • osobę prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
 • jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

operacje realizowane przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne w ramach projektów grantowych w większym zakresie przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich opartych o wykorzystanie zasobów społecznych, gospodarczych i środowiskowych obszaru Wzgórz Dalkowskich, a wykonana w ramach projektów infrastruktura będzie niekomercyjna i ogólnodostępna a wydarzenia zaktywizują społeczność lokalną.

W kryteriach  wyboru projektów grantowych zostało usunięte kryterium nr 9 dotyczące zaangażowania środków innych niż środki programu, gdyż punkt ten nie znajduje uzasadnienia
w przypadku projektów grantowych realizowanych w LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, gdzie zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z § 5 pomoc w ramach projektów grantowych przyznawana jest Grantobiorcom w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Minimalna całkowita wysokość grantu wynosi nie mniej niż 5 tys. złotych.
 2. Maksymalna całkowita wysokość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. złotych, co stanowi maksymalną wysokość wsparcia wg Rozporządzenia.

W związku z powyższym Grantobiorcy ubiegający się o maksymalną wysokość grantu nie mają możliwości wniesienia wkładu własnego, jeżeli wysokość grantu wynosić będzie 50 tys. zł, gdyż wg zapisów Rozporządzenia z dnia 8.III.2017r.  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  zgodnie z § 13. 1. ust. 2 „w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego,
a wartość każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;”

W związku z powyższym kryterium nr 9 zostało usunięte i zastąpiono je kryterium dotyczącym czasu realizacji projektu od dnia podpisania umowy, kierując się  potrzebą realizacji projektów w krótkim okresie czasu z uwagi na kamień milowy, które LGD są zobowiązane osiągnąć do XII.2018r.

W ramach kryterium nr 10 planuje się realizację operacji w terminie do 6 miesięcy, przy czym najwyższą punktację otrzymają Grantobiorcy, którzy zadeklarowali, iż zrealizują działania w okresie od 1 do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pozostałe kryteria nie uległy zmianie, lecz jedynie został doprecyzowany zakres ich weryfikacji, gdyż był mało przejrzysty i niejasny dla potencjalnych Wnioskodawców.

Dla zapewnienia przejrzystości oceny pod kątem wyboru operacji, punktacja została uszczegółowiona, co sprawi, że ocena projektów grantowych w zakresie zgodności operacji z LSR dokonywana przez członków Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie będzie nie tylko decydującym elementem oceny, ale również potwierdzającym  równe traktowanie Wnioskodawców, przejrzystość i efektywność oceny Rady Projektowej.

Zmiany w procedurze wyboru projektów grantowych  pozwolą osiągnąć zaplanowane korzyści i zapewnić odpowiednie wsparcie Grantobiorcom, których praca i realizacja działań społecznych przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich Wzgórz Dalkowskich.

W załączeniu znajdują się dokumenty dotyczące procedury naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego  w ramach PROW 2014-2020:

 1. Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-202
 2. Załącznik nr 1 – Wniosek o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 3. Załącznik nr 2 – Upoważnienie do reprezentowania Grantoborcy,
 4. Załącznik nr 3 – wniosek o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy
 5. Załącznik nr 4 – karta oceny wstępnej oraz zgodności z programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020,
 6. Załącznik nr 5 – karta oceny zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji,
 7. Załącznik nr 6 – umowa o powierzenie grantu,
 8. Załącznik nr 7 – wniosek o rozliczenie grantu,
 9. Załącznik nr 8 – sprawozdanie z realizacji grantu,
 10. Załącznik nr 9 – deklaracja bezstronności pracownika biura LGD,
 11. Załącznik nr 10 – rejestr interesów pracowników biura LGD
 12. Załącznik nr 11 – oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 13. Załącznik nr 12 – oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej,
 14. Załącznik nr 13 – kryteria wyboru grantów,
 15. Załącznik nr 14 – Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Zgodnie z procedurą zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, LGD informuje społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu procedury zamiany w/w Kryteriów wraz z propozycją nowych.

Osoby fizyczne i prawne z terenu LGD (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i jednostki reprezentujące sektor publiczny) mają prawo do wniesienia uwag w terminie  dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.

Proszę o przesyłanie swoich uwag i propozycji na adres Biura: biuro@wzgorzadalkowskie.pl do dnia 11 lipca 2018r.

Biuro Stowarzyszenia przygotowuje Karty oceny z uwzględnieniem nowych kryteriów oraz z Uzasadnieniem przekaże do akceptacji Instytucji Wdrażającej.

Po akceptacji Samorządu Województwa Biuro wprowadzi karty do aplikacji, a kryteriom nie aktualnym zostanie nadany status ,,archiwalne”.

Zmienione kryteria będą obowiązywać od dnia akceptacji Instytucji Wdrażającej.