Czas na refleksję – Wzgórza Dalkowskie

Czas na refleksję

Czas na refleksję i podsumowanie w jakim kierunku idzie realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.

Podczas warsztatu refleksyjnego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Stowarzyszenia Bory Dolnośląskie oraz członkowie Stowarzyszenia, Rady Projektowej, Zarządu, pracownicy biura, Beneficjenci.

Spotkanie odbędzie w dniu 6 lutego 2018r. o godzinie 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia 67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 10